Translations
  • de - Ich bin allein, also bin ich einsam
  • en - I'm alone, so I'm lonely
  • es - Estoy solo, así que estoy solo.
  • fr - Je suis seul, alors je suis seul
  • ko - 나는 혼자, 그래서 나는 외롭다